ZDRAVÁ UNHOŠŤ – DOBRÁ ADRESA

Volební program

 

Žijeme a mnozí z nás i pracujeme v Unhošti. Někteří jsme se zde narodili a s naším městem nás spojuje rodinné pouto, někdy i mnoha generací, někteří jsme si Unhošť vybrali jako své bydliště v nedávné, či vzdálenější minulosti, jelikož se nám toto město z nejrůznějších důvodů zalíbilo. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že zde všichni chceme i nadále žít, bydlet, vychovávat zde svoje děti, chceme, aby naše město prosperovalo, vzkvétalo a poskytovalo nám a našim rodinám zázemí ke klidnému, kvalitnímu a zdravému bydlení. Proto jsme založili náš spolek, a proto za něj jdeme do nastávajících komunálních voleb. Pro Vás a pro zdravou Unhošť chceme v zastupitelstvu hájit následující priority:

 

Strategická rozhodnutí

Za podstatný úkol považujeme vytvoření plánu rozvoje města, plánu, který komplexně obsáhne vizi jednotlivých oblastí, formuluje cíle a způsoby jejich naplnění. Proces tvorby tohoto dokumentu chápeme jako příležitost k rozproudění dialogu o rozvoji města mezi všemi aktéry a širokou veřejností.

Zasadíme se o:

 • zřízení odborných komisí pro přípravu a rozpracování podkladů různých otázek a témat (kultura, technická infrastruktura, doprava apod.),
 • zvýšení počtu zasedání zastupitelstva, aby se snížil počet projednávaných bodů a otevřel prostor pro kvalitní a věcnou diskusi. 

 

Prostředí města a zeleň

Našim cílem je pečovat o historicky utvářené prostředí našeho města a jeho kvality rozvíjet. Město má být živé, pestré a příjemné pro pobyt, s centrem nejen vhodným k nákupu, ale i pro trávení volného času.

Proto podpoříme:

 • oživení Václavského náměstí a úpravu prostor náměstí T.G.M,
 • využití dalších veřejných prostranství, aby lépe sloužila různým generacím k odpočinku a pro každodenní rekreaci (Bulhar, Fialka),
 • usnadnění drobného podnikání a obchodu, ale i volný a bezpečný pohyb lidí,
 • ochranu vzrostlé zeleně uvnitř i vně města a doplnění a zakládání komponované zeleně ve stávajících i vznikajících lokalitách.

 

Občanská vybavenost, služby a sport

Nechceme, aby naše město fungovalo pouze jako noclehárna. Proto stávající nabídku služeb podpoříme dalším zlepšováním podmínek k jejich rozvoji. Naším zájmem je:

 • zvelebování společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních prostor a pořádání akcí v nich,
 • mimoškolní vyžití dětí, i jako prevence rizikových faktorů chování mládeže,
 • podpora rozvoje všech sportovních a zájmových činností,
 • prověření možné úpravy systému odpadového hospodářství a důsledného třídění odpadků, s cílem minimalizovat poplatkovou povinnost občanů,  obnovení fungování sběrného dvora,
 • fungování předškolních a školních zařízení v našem městě, s cílem zvýšení jejich kapacit, efektivity,
 • omezení provozování hazardu.

 

Doprava a bezpečnost

Systém dopravy, šetrný a podřízený životu ve městě, s příznivými podmínkami pro chodce a cyklisty, podporovaný efektivním fungováním městské policie je jedním ze základních prvků bezpečného města. Proto budeme prosazovat:

 • další pokračování obnovy stávajících komunikací
 • opatření pro dodržování a důslednou kontrolu povolené rychlosti v Unhošti i na Nouzově, zřízení dalších přechodů pro chodce na vytipovaných rizikových místech, vybavení vjezdů do centra a míst se zvýšeným pohybem dětí prostředky pro omezení rychlosti motorových vozidel
 • zlepšení přístupu k železniční stanici pro pěší a cyklisty,
 • koordinaci veřejné dopravy s ohledem na potřeby obyvatel.

 

Fungování radnice, investice a veřejné zakázky

Transparentní fungování radnice a její otevřenost směrem k občanům považujeme za její základní povinnost. Proto:

 • zasadíme se o aktivní komunikaci radnice s občany
 • u výběrových řízení budeme dbát na zajištění důsledné přípravy a kontroly kvality díla a průběh realizace 
 • budeme podporovat využití různých zdrojů financování kvalitních a účelných projektů. Projekty, které nebudou na úkor budoucích zátěží města (neúnosné údržby, vícepráce a provozní náklady).

 

Kultura, tradice

Město, které si je vědomé svých hodnot, pečuje o své památky a kulturní dědictví, rozvíjí kvality a tradice. Pro podporu kulturního prostředí budeme zejména:

 • usilovat o aktivní začlenění městského muzea jako místa kulturního rozvoje, muzeum, jako významný zdroj informací o historii a kultuře, ale i prostor pro prezentaci současných záměrů i výsledků projektů města a místo pro aktivní kontakt s lidmi formou výstav a besed
 • podporovat městskou knihovnu a základní uměleckou školu, zasadíme se o otevření výtvarného oboru
 • usilovat o větší důraz na vzhled veřejných staveb, podobu staveb a jejich úprav svěříme architektům
 • podpoříme kulturní a společenské akce, povzbudíme seniory k dalším aktivitám a napomůžeme spolkům a skupinám se zajištěním prostor pro setkávání.

 

Přejeme si krásné a příjemné město plné lidí se zájmem o něj samotné, přejeme si zdravou Unhošť.