STANOVY

 STANOVY SPOLKU ZDRAVÁ UNHOŠŤ

I.

Název, sídlo a charakter spolku

Název: Spolek ZDRAVÁ UNHOŠŤ (dále jen „spolek")

Sídlo:   Tyršovo náměstí 99, 273 51 Unhošť

Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružuje členy na základě jejich společného zájmu.

II.

Účel spolku a jeho hlavní činnost

Účelem spolku jsou aktivity směřující k podpoře kvalitního životního prostředí a k ochraně krajiny na území města Unhošt. Spolek se bude snažit svojí činností, například pořádáním přednášek, vycházek a publikováním článků rozšířit zájem veřejnosti o současnost města, o jeho podobu a budoucí udržitelný rozvoj. Cílem spolku je také podpora setkávání, udržování i rozvíjení nových kulturních a společenských tradic a spolupráce s ostatními spolky, organizacemi a skupinami.

III.

Členství

Členem nebo členkou (dále „člen“) spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě podané přihlášky výbor spolku, a to na základě písemné žádosti uchazeče o členství. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru spolku o přijetí za člena. Člen je povinen zaplatit členský příspěvek ve výši 200,- Kč ročně. Příspěvek je splatný do 30. dubna roku, za který je placen. V případě členů, jejichž členství vzniklo po 30. dubnu je členský příspěvek splatný do 60 dní ode dne vzniku členství.

Členství zaniká:

1.       vystoupením člena písemným oznámením adresovaným výboru spolku;

2.       úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby;

3.       nezaplacením členského příspěvku, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené výborem spolku dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn;

4.       vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze;

5.       zánikem spolku.

Členská schůze může vyloučit ze spolku člena, pokud je jeho činnost v rozporu se stanovami a se zájmy spolku.

Spolek vede seznam členů, zápisy a výmazy v seznamu členů provádí určený člen výboru.  Seznam členů je zpřístupněn u určeného člena výboru.

O zveřejnění seznamu členů rozhoduje členská schůze; tím není dotčeno ustanovení §236 odst. 3 občanského zákoníku.

IV.

Práva a povinnosti členů

Člen má právo zejména:

1.       podílet se na činnosti spolku;

2.       volit a být volen do orgánů spolku;

3.       obracet se na orgány spolku s podněty a nápady k další činnosti spolku a se stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

4.       být informován o hospodaření spolku a o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku.

 

Člen má povinnost zejména:

1.       aktivně se podílet na plnění cílů spolku;

2.       svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;

3.       dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;

4.       platit členské příspěvky.

V.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1.       členská schůze

2.       výbor spolku

3.       předseda a místopředseda

4.       kontrolní komise

VI.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

Zasedání členské schůze svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá zasedání členské schůze vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.

Zasedání členské schůze se svolává nejméně 14 dnů před jeho konáním.

Členská schůze zejména:

1.       rozhoduje o změnách stanov spolku;

2.       schvaluje úkoly spolku, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření;

3.       volí na dobu 4 let členy výboru a členy kontrolní komise;

4.       rozhoduje o vyloučení člena spolku;

5.       rozhoduje o zániku spolku;

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví, může výbor svolat ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání mimořádnou členskou schůzi, u které se nevyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny. Z pozvánky na mimořádnou členskou schůzi musí být zřejmé, že jde o mimořádnou členskou schůzi. Na náhradní členské schůzi může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení se může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

Každý člen má jeden hlas.

Členská schůze rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů. O změně stanov spolku a o zániku spolku rozhoduje členská schůze třemi pětinami hlasů přítomných členů spolku.

VII.

Výbor spolku

Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

Výbor má 5 členů. Členy výboru mohou být pouze fyzické osoby z řad členů spolku, které jsou členy spolku alespoň jeden rok. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na dobu čtyř let. Členové výboru mohou být voleni opakovaně.

Členství ve výboru zaniká:

1.       skončením funkčního období,

2.       smrtí člena,

3.       vzdáním se funkce písemným oznámením výboru,

4.       odvoláním členskou schůzí,

5.       zánikem členství ve spolku.

Výbor zejména:

1.       volí ze svých členů předsedu a místopředsedu;

2.       koordinuje činnost spolku;

3.       svolává členskou schůzi;

4.       zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze;

5.       rozhoduje o přijetí za člena spolku.

Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, podle potřeby, nejméně však 2 x ročně.

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy. Zápis ze schůze výboru podepisuje předseda a jeden jeho člen.

VIII.

Předseda a místopředseda. Jednání za spolek

Statutárním orgánem spolku je předsednictvo spolku tvořené předsedou a místopředsedou spolku. Spolek zastupují každý samostatně.

Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.

Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.

Předseda připravuje podklady pro jednání výboru.

Předsedu a místopředsedu volí výbor.

Funkce předsedy a místopředsedy zaniká:

1.       skončením jejich členství ve výboru spolku,

2.       odvoláním výborem.

IX.

Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

Kontrolní komise má 3 členy. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem výboru spolku.

Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí na dobu čtyř let.

Členství v kontrolní komisi zaniká:

1.       skončením funkčního období,

2.       úmrtím člena,

3.       vzdáním se funkce písemným oznámením výboru,

4.       odvoláním členskou schůzí,

5.       zánikem členství ve spolku.

Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Komise upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1 x ročně.

Členové kontrolní komise mají právo účastnit se zasedání výboru spolku.

X.

Zásady hospodaření

Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

Finančními zdroji spolku jsou zejména příspěvky členů, dotace, subvence, granty, dary, dědictví, příspěvky fyzických a právnických osob.

Spolek hospodárně využívá svého jmění k realizaci účelu spolku podle těchto stanov.

Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.                              

 

XI.

Zánik spolku

Spolek se zrušuje

1.       rozhodnutím členské schůze;

2.       rozhodnutím soudu.

Zrušuje-li se spolek rozhodnutím členské schůze, rozhodne současně členská schůze, zda je zrušen s likvidací, anebo zda se spolek zrušuje při fúzi anebo rozdělení.

Zrušuje-li se spolek s likvidací, rozhodne členská schůze o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

XII.

Závěrečná ustanovení

Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jedna­cí řád spolku.

Spolek vydává výroční zprávu.

 

V Unhošti dne 30. června 2014