KANDIDÁTI ZDRAVÉ UNHOŠTĚ DO ZASTAPITELSTVA MĚSTA 2018

 1. Ing. Jiří Pucholt, 59 let

produktový manažer, starosta TJ Sokol Unhošť, člen spolku Zdravá Unhošť

 1. Martin Štěpánek, 38 let

specialista technických systémů pro ŘLP ČR, člen spolku Zdravá Unhošť, člen TJ Sokol Unhošť

 1. Ing. arch. Klára Zvěrevová, 46 let

referent územního plánování, místopředsedkyně spolku Zdravá Unhošť, členka TJ Sokol Unhošť

 1. Ing. Miloš Kos, 62 let

OSVČ, majitel vinotéky, předseda spolku Zdravá Unhošť

 1. Vojtěch Kužel, 22 let

student Fakulty dopravní ČVUT, pracovník marketingu ROPID

 1. Lenka Pucholtová, 25 let

Vychovatelka v Dětském domově Unhošť, člen spolku Zdravá Unhošť

 1. David Malík, DiS., 40 let

datový analytik v oboru telekomunikací

 1. Tomáš Rakovský, 47 let

OSVČ, elektro servis, člen spolku Zdravá Unhošť

 1. Mgr. Art. Jan Kyncl, 58 let

sochař a restaurátor, člen spolku Zdravá Unhošť

 1. Petr Kos, 26 let

OSVČ, kuchař, člen spolku Zdravá Unhošť

 1. Daniela Janská, 42 let

administrativní pracovnice

 1. Roman Štorek, 36 let

IT technik dohledového centra

 1. Bc. David Mach, 40 let

IT technik, kameraman, šermíř, člen spolku Zdravá Unhošť

 1. Ing. Mirjana Třebešková 55 let

vychovatelka RC Klíček, členka spolku Zdravá Unhošť

 1. Hana Adamcová, 46 let

OSVČ, produkční, členka spolku Zdravá Unhošť

 1. Radek Hejret, 44 let

OSVČ, lektor primární prevence a specializovaný průvodce po Izraeli

 1. PhDr. Miloslava Vajdlová, 52 let

lingvistka, cvičitelka dětských oddílů TJ Sokol Unhošť

 1. Zuzana Kokešová, 57 let

administrativní pracovnice, členka spolku Zdravá Unhošť

 1. Petr Zach, 34 let

technik výroby PC, člen spolku Zdravá Unhošť

 1. Yvetta Popelková, 57 let

výtvarnice

 1. Bc. Tomáš Pucholt, 24 let

student VŠB- technická univerzita Ostrava, člen TJ Sokol Unhošť

 

 

spolek ZDRAVÁ UNHOŠŤ          

naší snahou je uskutečňování aktivit pro posílení společenství lidí 

a pro zdravé bydlení

 

Spolek Zdravá Unhošť jsme založili v roce 2011, abychom se mohli aktivně podílet na oživení a zvelebování našeho města. Pravidelně se scházíme, pořádáme různé akce a vycházky, spolupracujeme s dalšími spolky a organizacemi. Problematika veřejného života v Unhošti je pro nás natolik důležitá, že jsme se rozhodli znovu kandidovat do zastupitelstva města, kde chceme kromě zajištění dobrého fungování města podpořit zejména aktivity vedoucí k posilování společenství obyvatel a zdravého života.

 

PRO VÁS A PRO ZDRAVOU UNHOŠŤ CHCEME:

MĚSTO PROMYŠLENĚ VEDENÉ

 • Podpoříme naplňování schválené Koncepce rozvoje města a budeme iniciovat její aktualizaci s ohledem na nové potřeby a podmínky.

MĚSTO ZODPOVĚDNÉ

 • Zasadíme se o šetrné nakládání s dešťovou vodou, budeme iniciovat a podporovat opatření k zadržování vody na území města a zpomalení jejího odtoku.
 • Podpoříme další rozvoj systému odpadového hospodářství ve městě s cílem důsledné separace a zpracování odpadů, zasadíme se o intenzivnější využívání sběrného dvora.

DOBROU ADRESU

 • Podpoříme vznik, činnost, zachování a smysluplné rozšiřování všech typů předškolních zařízení pro děti i alternativních vzdělávacích zařízení na předškolní i základní školní úrovni.
 • Podporujeme výstavbu nového křídla ZŠ v Komenského ulici a všechny aktivity vedoucí k zajištění maximální kvality výuky, vybavování a rozšiřování sítě dětských hřišť a sportovišť.
 • Podpoříme snahy o zapojení dalších autobusových linek Unhošť–Praha do systému Pražské integrované dopravy.

MĚSTO ŽIVÉ

 • Podpoříme oživení Václavského náměstí a úpravy prostor náměstí T. G. Masaryka.
 • Budeme iniciovat zřízení veřejného tržního místa pro akce typu prodej zahrádkářských přebytků, bleší trh atp. a rozšíření sortimentu a počtu prodejců na farmářských trzích.

MĚSTO BEZPEČNÉ

 • Podpoříme opatření pro vyšší bezpečnost chodců, například úpravy dopravních ploch před supermarketem Penny, zřízení přechodu pro chodce směrem k autobusovému nádraží aj.

Do čela města podporujeme stávající starostku Ing. Ivetu Koulovou.

 

Úplné znění našeho programu najdete na adrese https://zdrava-unhost.webnode.cz

Zeptejte se na to, co Vás zajímá – přijďte na setkání s námi dne 16. září v 16:00 hodin na Václavské náměstí.

VYUŽIJTE SVÝCH 21 HLASŮ

Volební systém je poměrně složitý a důsledky volby mohou být jiné, než volič zamýšlí. Proto je užitečné o způsobu volby a jeho vlivu na celkový výsledek vědět více. 

Obecně platí:

Systém volby do obecních zastupitelstev v konečném důsledku jen velmi málo umožňuje zvolit konkrétní osoby, přidělený hlas voliče mnohem významněji přispívá k preferencím celé strany, jejíhož člena volíte (křížkujete), tedy lidem na čelních pozicích. 

Každý volič má k dispozici 21 hlasů (odpovídá počtu zastupitelů). 

Preferenci kandidátů v rámci jedné strany vyjádřit nelze. Zakřížkujete-li jednu volební stranu a v ní označíte křížkem například dva kandidáty, nemá tato preference žádný význam, nezapočítá se. 

Rozhodneme-li se přispět jedním nebo více hlasy zástupcům některé strany, měli bychom zvážit přijatelnost cca prvních pěti kandidátů v čele kandidátky, neboť v konečném dopadu právě jim svým hlasem dáváme podporu.  

K postupu kandidáta dopředu je zapotřebí, aby nejméně o deset procent překročil průměr počtu hlasů na jednoho člena z celkového počtu hlasů pro stranu.

Možnosti volby:

- zakřížkování jedné volební strany: ideální způsob, pokud souhlasíme s programem strany a představitelé jsou celkově přijatelní,

- zakřížkování kandidátů napříč stranami: vzhledem k výše uvedenému je málo výhodné, má neurčitý málo předvídatelný dopad,

- kombinace zakřížkování kandidátů z jedné volební strany a celková podpora jiné strany (této straně připadne zbývající počet hlasů voliče, tedy dopočet do 21), možný a vhodný způsob, ale opět s ohledem na výše uvedené.

 

Podrobněji se lze o volebním systému dočíst v odborných článcích na internetu a v médiích.

Věnujte pozornost volbě svých zastupitelů, zajímejte se o jejich činnost, přijďte k volbám.

Šťastnou ruku Vám přeje Zdravá Unhošť.