MĚSTO - SÍDLO - PLÁNOVÁNÍ

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA

Koncepce rozvoje města schválená  zastupitelstvem města v lednu 2016 je zveřejněna na webových stránkách města, zde

Informace o přípravě a realizaci projektů zde

KOMISE PŘIPRAVUJE KONCEPCI ROZVOJE MĚSTA

Rada města jmenovala v únoru 2015 Komisi pro investice, územní plánování a životní prostředí. Úkolem komise je pomoci radě města a zastupitelstvu při návrhu a realizaci projektů dlouhodobého rozvoje města. Skupina je složena z lidí různých profesí vztahujících se přímo či volněji k tématům obsaženým v názvu komise a je proto schopna některé dílčí odborné práce sama zpracovávat.

Velkým úvodním úkolem je vypracování koncepce rozvoje města, viděné šířeji, než jen užším pohledem stavebním. Na to, aby se ve městě i v budoucnu dobře žilo, nestačí jen vybarvit mapu Územního plánu. Výsledkem práce by měla být zásobárna konkrétních projektů, na kterých se většina shodne, které budou seřazeny a město je bude postupně realizovat, cíleně na ně získávat finance nebo podpoří v jejich realizaci jiné subjekty.

Z hotové analýzy silných a slabých stránek různých oblastí života města a také možných příležitostí a hrozeb vyplynou témata a otázky, které zpracovatelský tým brzy představí všem občanům Unhoště, spolkům i podnikatelům k diskuzi a doplnění dalších podnětů.

Adresa pro korespondenci: komise-investice@muunhost.cz

NADŘAZENÁ DOKUMENTACE :  ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Výřez výkresu "Plochy a koridory nadmístního významu"grafické části ZÚR SK

 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále ZÚR SK) vymezují na katastrálním území města Unhoště některé záměry nadmístního významu. Pro území je významný záměr přeložky silnice II/101, úsek navazující na již vybudovanou část od Malého Přítočna, směrem na horizont k Červenému Újezdu. Tento úsek je vymezen jako veřejně prospěšná stavba. Dále je přeložka navržena jako územní rezerva, v trase vedené mezi obcemi Svárov a Červený Újezd, s pokračováním kolem obcí Ptice, Úhonice a Drahelčice do Rudné. Pro připravovanou aktualizaci Zásad územního rozvoje SK byla vypracována studie variantního řešení silnice ve čtyřech možných trasách. Prověřováno bylo zejména odklonění trasy východně od Červeného Újezda tak, aby silnice nevedla v původně plánovaném koridoru mezi obcemi Svárov a Červený Újezd, v těsné blízkosti zástavby. Pro Unhošťské území by to znamenalo změnu ve stočení navrhované silnice směrem k Hájku. V méně vítané variantě by mohla změna znamenat i zrušení přímého navázání na úsek od Přítočna, s napojením nové silnice až na Dlouhé Míli. K návrhu variant se jednotlivé dotčené obce vyjadřovaly.

ZÚR SK dále na území Unhoště vymezují záměr energetického vedení "E01vedení 400kV - TR Výškov - TR Řeporyje - varianta A", jako veřejně prospěšnou stavbu.

Jako veřejně prospěšné opatření je na území Unhoště zakresleno vedení nadregionálního biokoridoru "NK 54 Pochvalovská stráň - Karlštejn, Koda Beroun Chrustenice"

Ze záměrů na okolním území je pro Unhošť významná veřejně prospěšná stavba "D209  Koridor železniční tratě č.120: úsek Ruzyně-Kladno, přeložky a zdvoukolejnění tratě", jehož realizace by měla znamenat zefektivnění kolejového spojení s Prahou.

ZÚR SK potvrzují město Unhošť jako součást rozvojové oblasti "OB1 Praha" (dle Politiky územního rozvoje ČR 2008). Zároveň zařazují Unhošť do kategorie lokálních center. Pro lokální centra ZÚR v rámci územního plánování ukládají úkoly: a)zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit, b) koordinovat rozvoj se sousedními obcemi.


Zásady územního rozvoje jsou k nahlédnutí na stránkách Středočeského kraje, odkaz zde.