MĚSTO - SÍDLO - PLÁNOVÁNÍ

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA

Koncepce rozvoje města schválená  zastupitelstvem města v lednu 2016 je zveřejněna na webových stránkách města, zde

Informace o přípravě a realizaci projektů zde

KOMISE PŘIPRAVUJE KONCEPCI ROZVOJE MĚSTA

Rada města jmenovala v únoru 2015 Komisi pro investice, územní plánování a životní prostředí. Úkolem komise je pomoci radě města a zastupitelstvu při návrhu a realizaci projektů dlouhodobého rozvoje města. Skupina je složena z lidí různých profesí vztahujících se přímo či volněji k tématům obsaženým v názvu komise a je proto schopna některé dílčí odborné práce sama zpracovávat.

Velkým úvodním úkolem je vypracování koncepce rozvoje města, viděné šířeji, než jen užším pohledem stavebním. Na to, aby se ve městě i v budoucnu dobře žilo, nestačí jen vybarvit mapu Územního plánu. Výsledkem práce by měla být zásobárna konkrétních projektů, na kterých se většina shodne, které budou seřazeny a město je bude postupně realizovat, cíleně na ně získávat finance nebo podpoří v jejich realizaci jiné subjekty.

Z hotové analýzy silných a slabých stránek různých oblastí života města a také možných příležitostí a hrozeb vyplynou témata a otázky, které zpracovatelský tým brzy představí všem občanům Unhoště, spolkům i podnikatelům k diskuzi a doplnění dalších podnětů.

Adresa pro korespondenci: komise-investice@muunhost.cz

MOŽNÝ VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Článek publikovaný v Unhošťských Listech 12/2014

Nešťastná situace kolem zářijového projednávání návrhů na změnu územního plánu podaných občany vznikla z mnohého nepochopení. Vedení města nevyužilo příležitost prezentovat a zejména obhájit nebo vysvětlit svoji představu o rozvoji města, pouze konstatovalo, že „vytřídění“ lokalit chce ponechat na dotčených orgánech, a tím tedy i odpovědnost za to, kterým směrem se město bude rozvíjet. 

Na druhou stranu občané nebyli seznámeni s reálnými možnostmi změny územního plánu, čeho je možné v ní dosáhnout. Rozhořčení všech stran, v té době vládnoucí koalice, protestující opozice a očekávajících občanů se tedy dalo předvídat.

Koncepci rozvoje území, tedy územní plán (ÚP), vytvářejí společnými silami MĚSTO (nositel strategie), POŘIZOVATEL (podklady, zákonnost, koordinátor) a ARCHITEKT (tvůrce, projektant). Nikoli dotčené orgány, ty mají za úkol hájit každý zvlášť určitý veřejný zájem, rozhodně nemohou a nedokáží urbanismus města rozvíjet, tvořit.

Platí, že změnu územního plánu lze provést v případě, pokud se tím nezmění koncepce rozvoje území, která je územním plánem stanovená, je v něm popsaná. Znamená to, že změnou se mohou upravovat místa, která do koncepce zapadají nebo řešit lokality, kde je potřeba podmínky doplnit nebo aktualizovat. Změnou by se například neměla rozvíjet část území, kterou územní plán stanovil pro rozvoj nevhodnou. V případě, že by vznikla potřeba takové zásady přehodnotit, měl by se správně pořídit územní plán nový.

Zároveň platí, bez ohledu na vůli zastupitelstva, že nové zastavitelné plochy je možné vymezit až po využití (zastavění) ploch stávajících, zákon toto dnes jasně říká a orgány územního plánování na prokázání trvají.

Správný postup je v současné situaci dle mého názoru následující:

o   Zpráva o uplatňování územního plánu

Pořizovatel (úřad územního plánování) by měl nejprve vypracovat „zprávu o uplatňování územního plánu“, která se podle stavebního zákona zpracovává každé čtyři roky od vydání ÚP. Jedná se o vyhodnocení, jak územní plán vyhovuje pro rozvoj a rozhodování v území, kolik volných ploch k zastavění zbývá, kde jsou nedostatky nebo co je překonané. Dále se hodnotí soulad s aktuální nadřazenou dokumentací – Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.

o   Zadání změny ze závěrů zprávy o uplatňování ÚP

Ideálně právě ze závěrů této zprávy vyplyne, co je potřeba v územním plánu změnit, zpráva je potom rovnou zadáním změny. Výsledkem může být v krajním případně i závěr, že je nutné pořídit nový územní plán.

o   Hlasování o zařazení návrhů podaných občany

Zastupitelstvo města s přihlédnutím k odborným podkladům (tj. stanovisko úřadu územního plánování k návrhům občanů, dále např. vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch, stavu veřejné infrastruktury) rozhodne o podaných návrzích občanů na změnu ÚP, přesněji o zařazení do procesu projednávání v rámci změny ÚP.

o   Právní stav po Změně č. 1

Před zpracováním změny č.2 je třeba dopracovat tzv. právní stav po Změně č.1, zjednodušeně to znamená zakreslit Změnu č.1 do výkresů územního plánu, stejně tak zapracovat text, aby výsledkem byla jediná dokumentace.

Výsledkem takového postupu by měl být změnou č.2 „aktualizovaný“ územní plán vycházející z podrobnější přípravy a zodpovědně odrážející podmínky a potenciál v území.

Ing. arch. Klára Zvěrevová

ÚZEMNÍ PLÁN UNHOŠŤ

Město Unhošť má nový územní plán z roku 2008 a změnu č.1A územního plánu z roku 2013.

V říjnu 2015 zastupitelstvo města schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu za období 7/2008 až 2/2015, která je zároveň zadáním Změny č. 2 územního plánu.

Zároveň město v současné době pořizuje změnu č. 1B, v červnu 2014 zastupitelstvo města schválilo její zadání, Změna č. 1B dosud nebyla vydána.

Územní plán Unhošť a jeho změna č.1A jsou k nahlédnutí na stránkách města (www.muunhost.cz), kompletní dokumentace je uložena na stavebním úřadu.

Aktualizováno 1/2016

PODNĚTY KE ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNHOŠŤ

Na výzvu k podávání „návrhů na pořízení změny ÚP“ jsme někteří členové zaslali podněty na úpravy v územním plánu. Za důležité považujeme například prověření severního obchvatu města a navrhujeme jeho zařazení jako komunikace nižší třídy, která by lépe odpovídala průběhu v zastavěném sídle a v zastavitelných plochách, určených převážně pro bydlení.

Pokud je třeba v územním plánu prověřit větší část území nebo pokud může mít změna širší dopady, je možné a vhodné jako podklad pro takovou změnu pořídit územní studii. 

Rozlehlá plocha na místě původního statku v centru Unhoště, s vydaným stavebním povolením na supermarket a parkoviště. Příklad území, kde by bylo vhodné ještě před jeho novým využitím zpracovat podrobnější plánovací dokumentaci, regulační plán nebo územní studii.

NADŘAZENÁ DOKUMENTACE :  ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Výřez výkresu "Plochy a koridory nadmístního významu"grafické části ZÚR SK

 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (dále ZÚR SK) vymezují na katastrálním území města Unhoště některé záměry nadmístního významu. Pro území je významný záměr přeložky silnice II/101, úsek navazující na již vybudovanou část od Malého Přítočna, směrem na horizont k Červenému Újezdu. Tento úsek je vymezen jako veřejně prospěšná stavba. Dále je přeložka navržena jako územní rezerva, v trase vedené mezi obcemi Svárov a Červený Újezd, s pokračováním kolem obcí Ptice, Úhonice a Drahelčice do Rudné. Pro připravovanou aktualizaci Zásad územního rozvoje SK byla vypracována studie variantního řešení silnice ve čtyřech možných trasách. Prověřováno bylo zejména odklonění trasy východně od Červeného Újezda tak, aby silnice nevedla v původně plánovaném koridoru mezi obcemi Svárov a Červený Újezd, v těsné blízkosti zástavby. Pro Unhošťské území by to znamenalo změnu ve stočení navrhované silnice směrem k Hájku. V méně vítané variantě by mohla změna znamenat i zrušení přímého navázání na úsek od Přítočna, s napojením nové silnice až na Dlouhé Míli. K návrhu variant se jednotlivé dotčené obce vyjadřovaly.

ZÚR SK dále na území Unhoště vymezují záměr energetického vedení "E01vedení 400kV - TR Výškov - TR Řeporyje - varianta A", jako veřejně prospěšnou stavbu.

Jako veřejně prospěšné opatření je na území Unhoště zakresleno vedení nadregionálního biokoridoru "NK 54 Pochvalovská stráň - Karlštejn, Koda Beroun Chrustenice"

Ze záměrů na okolním území je pro Unhošť významná veřejně prospěšná stavba "D209  Koridor železniční tratě č.120: úsek Ruzyně-Kladno, přeložky a zdvoukolejnění tratě", jehož realizace by měla znamenat zefektivnění kolejového spojení s Prahou.

ZÚR SK potvrzují město Unhošť jako součást rozvojové oblasti "OB1 Praha" (dle Politiky územního rozvoje ČR 2008). Zároveň zařazují Unhošť do kategorie lokálních center. Pro lokální centra ZÚR v rámci územního plánování ukládají úkoly: a)zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit, b) koordinovat rozvoj se sousedními obcemi.


Zásady územního rozvoje jsou k nahlédnutí na stránkách Středočeského kraje, odkaz zde.