... nejde nám o politiku, jde nám o zdravou Unhošť 

Spolek Zdravá Unhošť jsme založili v roce 2011, abychom se mohli aktivně podílet na oživení a zvelebování našeho města. Pravidelně se scházíme, pořádáme drobné akce, vycházky a máme spoustu dalších plánů. Otázky Unhoště jsou pro nás natolik důležité, že jsme se rozhodli kandidovat do zastupitelstva města a podpořit zejména aktivní komunikaci radnice s občany a promyšlený rozvoj.    

PRO VÁS A PRO ZDRAVOU UNHOŠŤ CHCEME

MĚSTO PROMYŠLENÉ   

 • Zasadíme se o vytvoření strategického plánu rozvoje města. Proces jeho tvorby chápeme jako příležitost k dialogu mezi všemi aktéry a širokou veřejností o budoucím směřování města ve všech oblastech. 

MĚSTO KULTURNÍ  

 • Využijeme prostory muzea pro prezentaci záměrů města, projektů i jejich výsledků veřejnosti, pro aktivní kontakt města s lidmi formou výstav a besed.
 • Zvětšíme důraz na péči a zachování památek a kulturního dědictví.

MĚSTO ŽIVÉ

 • Podpoříme oživení Václavského náměstí a úpravy prostor náměstí T. G. Masaryka.
 • Zaměříme se na podporu činností všech zájmových sdružení a spolků.

MĚSTO BEZPEČNÉ

 • Prosadíme opatření pro vyšší bezpečnost chodců, zejména dodržování maximální povolené rychlosti v Unhošti i na Nouzově.

MĚSTO KRÁSNÉ

 • Požadujeme větší důraz na vzhled veřejných staveb. Podoba budov, jejich úprav i návrh ulic má vzejít od architektů, nejlépe ze soutěží. Například sportovní hala mohla být pýchou města. Krásné domy nemusí zároveň znamenat domy drahé.
 • A nezapomeneme na stromy, doplníme je do ulic tam, kde je to možné a vhodné.


Přečtěte si úplné znění našeho volebního programu.

ZDRAVÁ UNHOŠŤ – DOBRÁ ADRESA

Volební program 2014

 

Žijeme a mnozí z nás i pracujeme v Unhošti. Někteří jsme se zde narodili a s naším městem nás spojuje rodinné pouto, někdy i mnoha generací, někteří jsme si Unhošť vybrali jako své bydliště v nedávné, či vzdálenější minulosti, jelikož se nám toto město z nejrůznějších důvodů zalíbilo. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že zde všichni chceme i nadále žít, bydlet, vychovávat zde svoje děti, chceme, aby naše město prosperovalo, vzkvétalo a poskytovalo nám a našim rodinám zázemí ke klidnému, kvalitnímu a zdravému bydlení. Proto jsme založili náš spolek, a proto za něj jdeme do nastávajících komunálních voleb. Pro Vás a pro zdravou Unhošť chceme v zastupitelstvu hájit následující priority:

 

Strategická rozhodnutí

Za podstatný úkol považujeme vytvoření plánu rozvoje města, plánu, který komplexně obsáhne vizi jednotlivých oblastí, formuluje cíle a způsoby jejich naplnění. Proces tvorby tohoto dokumentu chápeme jako příležitost k rozproudění dialogu o rozvoji města mezi všemi aktéry a širokou veřejností.

Zasadíme se o:

 • zřízení odborných komisí pro přípravu a rozpracování podkladů různých otázek a témat (kultura, technická infrastruktura, doprava apod.),
 • zvýšení počtu zasedání zastupitelstva, aby se snížil počet projednávaných bodů a otevřel prostor pro kvalitní a věcnou diskusi. 

 

Prostředí města a zeleň

Našim cílem je pečovat o historicky utvářené prostředí našeho města a jeho kvality rozvíjet. Město má být živé, pestré a příjemné pro pobyt, s centrem nejen vhodným k nákupu, ale i pro trávení volného času.

Proto podpoříme:

 • oživení Václavského náměstí a úpravu prostor náměstí T.G.M,
 • využití dalších veřejných prostranství, aby lépe sloužila různým generacím k odpočinku a pro každodenní rekreaci (Bulhar, Fialka),
 • usnadnění drobného podnikání a obchodu, ale i volný a bezpečný pohyb lidí,
 • ochranu vzrostlé zeleně uvnitř i vně města a doplnění a zakládání komponované zeleně ve stávajících i vznikajících lokalitách.

 

Občanská vybavenost, služby a sport

Nechceme, aby naše město fungovalo pouze jako noclehárna. Proto stávající nabídku služeb podpoříme dalším zlepšováním podmínek k jejich rozvoji. Naším zájmem je:

 • zvelebování společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních prostor a pořádání akcí v nich,
 • mimoškolní vyžití dětí, i jako prevence rizikových faktorů chování mládeže,
 • podpora rozvoje všech sportovních a zájmových činností,
 • prověření možné úpravy systému odpadového hospodářství a důsledného třídění odpadků, s cílem minimalizovat poplatkovou povinnost občanů,  obnovení fungování sběrného dvora,
 • fungování předškolních a školních zařízení v našem městě, s cílem zvýšení jejich kapacit, efektivity,
 • omezení provozování hazardu.

 

Doprava a bezpečnost

Systém dopravy, šetrný a podřízený životu ve městě, s příznivými podmínkami pro chodce a cyklisty, podporovaný efektivním fungováním městské policie je jedním ze základních prvků bezpečného města. Proto budeme prosazovat:

 • další pokračování obnovy stávajících komunikací
 • opatření pro dodržování a důslednou kontrolu povolené rychlosti v Unhošti i na Nouzově, zřízení dalších přechodů pro chodce na vytipovaných rizikových místech, vybavení vjezdů do centra a míst se zvýšeným pohybem dětí prostředky pro omezení rychlosti motorových vozidel
 • zlepšení přístupu k železniční stanici pro pěší a cyklisty,
 • koordinaci veřejné dopravy s ohledem na potřeby obyvatel.

 

Fungování radnice, investice a veřejné zakázky

Transparentní fungování radnice a její otevřenost směrem k občanům považujeme za její základní povinnost. Proto:

 • zasadíme se o aktivní komunikaci radnice s občany
 • u výběrových řízení budeme dbát na zajištění důsledné přípravy a kontroly kvality díla a průběh realizace 
 • budeme podporovat využití různých zdrojů financování kvalitních a účelných projektů. Projekty, které nebudou na úkor budoucích zátěží města (neúnosné údržby, vícepráce a provozní náklady).

 

Kultura, tradice

Město, které si je vědomé svých hodnot, pečuje o své památky a kulturní dědictví, rozvíjí kvality a tradice. Pro podporu kulturního prostředí budeme zejména:

 • usilovat o aktivní začlenění městského muzea jako místa kulturního rozvoje, muzeum, jako významný zdroj informací o historii a kultuře, ale i prostor pro prezentaci současných záměrů i výsledků projektů města a místo pro aktivní kontakt s lidmi formou výstav a besed
 • podporovat městskou knihovnu a základní uměleckou školu, zasadíme se o otevření výtvarného oboru
 • usilovat o větší důraz na vzhled veřejných staveb, podobu staveb a jejich úprav svěříme architektům
 • podpoříme kulturní a společenské akce, povzbudíme seniory k dalším aktivitám a napomůžeme spolkům a skupinám se zajištěním prostor pro setkávání.

 

Přejeme si krásné a příjemné město plné lidí se zájmem o něj samotné, přejeme si zdravou Unhošť.

LIDÉ

Do funkce starostky města podporujeme členku výboru našeho spolku Ing. Ivetu Koulovou, lídra volební kandidátky strany TOP 09, která se dlouhodobě aktivně věnuje otázkám města a usiluje o změnu přístupu radnice ke zveřejňování informací a tím o posílení důvěry ve správný postup při rozhodování.

ÚČAST SPOLKU VE VOLBÁCH

Protože nejsme politickou stranou, naši kandidaturu jsme museli doložit peticí voličů, jak vyžaduje zákon. Souhlas s účastí Zdravé Unhoště v komunálních volbách vyjádřilo svým podpisem na 560 obyvatel. Děkujeme občanům, že nám tak umožnli ucházet se o účast v zastupitelstvu města.