... nejde nám o politiku, jde nám o zdravou Unhošť 

Spolek Zdravá Unhošť jsme založili v roce 2011, abychom se mohli aktivně podílet na oživení a zvelebování našeho města. Pravidelně se scházíme, pořádáme drobné akce, vycházky a máme spoustu dalších plánů. Otázky Unhoště jsou pro nás natolik důležité, že jsme se rozhodli kandidovat do zastupitelstva města a podpořit zejména aktivní komunikaci radnice s občany a promyšlený rozvoj.    

PRO VÁS A PRO ZDRAVOU UNHOŠŤ CHCEME

MĚSTO PROMYŠLENÉ   

  • Zasadíme se o vytvoření strategického plánu rozvoje města. Proces jeho tvorby chápeme jako příležitost k dialogu mezi všemi aktéry a širokou veřejností o budoucím směřování města ve všech oblastech. 

MĚSTO KULTURNÍ  

  • Využijeme prostory muzea pro prezentaci záměrů města, projektů i jejich výsledků veřejnosti, pro aktivní kontakt města s lidmi formou výstav a besed.
  • Zvětšíme důraz na péči a zachování památek a kulturního dědictví.

MĚSTO ŽIVÉ

  • Podpoříme oživení Václavského náměstí a úpravy prostor náměstí T. G. Masaryka.
  • Zaměříme se na podporu činností všech zájmových sdružení a spolků.

MĚSTO BEZPEČNÉ

  • Prosadíme opatření pro vyšší bezpečnost chodců, zejména dodržování maximální povolené rychlosti v Unhošti i na Nouzově.

MĚSTO KRÁSNÉ

  • Požadujeme větší důraz na vzhled veřejných staveb. Podoba budov, jejich úprav i návrh ulic má vzejít od architektů, nejlépe ze soutěží. Například sportovní hala mohla být pýchou města. Krásné domy nemusí zároveň znamenat domy drahé.
  • A nezapomeneme na stromy, doplníme je do ulic tam, kde je to možné a vhodné.


Přečtěte si úplné znění našeho volebního programu.

LIDÉ

Do funkce starostky města podporujeme členku výboru našeho spolku Ing. Ivetu Koulovou, lídra volební kandidátky strany TOP 09, která se dlouhodobě aktivně věnuje otázkám města a usiluje o změnu přístupu radnice ke zveřejňování informací a tím o posílení důvěry ve správný postup při rozhodování.

 

Kandidáti Zdravé Unhoště do zastupitelstva města Unhošť v roce 2014:

ÚČAST SPOLKU VE VOLBÁCH

Protože nejsme politickou stranou, naši kandidaturu jsme museli doložit peticí voličů, jak vyžaduje zákon. Souhlas s účastí Zdravé Unhoště v komunálních volbách vyjádřilo svým podpisem na 560 obyvatel. Děkujeme občanům, že nám tak umožnli ucházet se o účast v zastupitelstvu města.

VYUŽIJTE SVÝCH 21 HLASŮ

Volební systém je poměrně složitý a důsledky volby mohou být jiné, než volič zamýšlí. Proto je užitečné o způsobu volby a jeho vlivu na celkový výsledek vědět více. 

Obecně platí:

Systém volby do obecních zastupitelstev v konečném důsledku jen velmi málo umožňuje zvolit konkrétní osoby, přidělený hlas voliče mnohem významněji přispívá k preferencím celé strany, jejíhož člena volíte (křížkujete), tedy lidem na čelních pozicích. 

Každý volič má k dispozici 21 hlasů (odpovídá počtu zastupitelů). 

Preferenci kandidátů v rámci jedné strany vyjádřit nelze. Zakřížkujete-li jednu volební stranu a v ní označíte křížkem například dva kandidáty, nemá tato preference žádný význam, nezapočítá se. 

Rozhodneme-li se přispět jedním nebo více hlasy zástupcům některé strany, měli bychom zvážit přijatelnost cca prvních pěti kandidátů v čele kandidátky, neboť v konečném dopadu právě jim svým hlasem dáváme podporu.  

K postupu kandidáta dopředu je zapotřebí, aby nejméně o deset procent překročil průměr počtu hlasů na jednoho člena z celkového počtu hlasů pro stranu.

Možnosti volby:

- zakřížkování jedné volební strany: ideální způsob, pokud souhlasíme s programem strany a představitelé jsou celkově přijatelní,

- zakřížkování kandidátů napříč stranami: vzhledem k výše uvedenému je málo výhodné, má neurčitý málo předvídatelný dopad,

- kombinace zakřížkování kandidátů z jedné volební strany a celková podpora jiné strany (této straně připadne zbývající počet hlasů voliče, tedy dopočet do 21), možný a vhodný způsob, ale opět s ohledem na výše uvedené.

 

Podrobněji se lze o volebním systému dočíst v odborných článcích na internetu a v médiích.

Věnujte pozornost volbě svých zastupitelů, zajímejte se o jejich činnost, přijďte k volbám.

Šťastnou ruku Vám přeje Zdravá Unhošť.